Báo giá sản phẩm

SWITCH MẠNG CISCO

STT Mã sản phẩm Thông số Giá công bố Giá bán
switchcisco.vn
I Cisco Catalyst 2960+ Plus
1 WS-C2960+24PC-L Cisco Catalyst 2960 24 x 10/100 PoE Ports 2 x T/SFP LAN Base 24,900,000 Liên hệ
2 WS-C2960+24PC-S Cisco Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite 16,600,000 Liên hệ
3 WS-C2960+24TC-S Cisco Catalyst 2960 Plus 24 port 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite 7,000,000 Liên hệ
4 WS-C2960+24TC-L Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base 11,550,000 Liên hệ
5 WS-C2960+48TC-S Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite 11,850,000 Liên hệ
6 WS-C2960+48TC-L Cisco Catalyst 2960 48port 10/100 + 2 T/SFP LAN Base 22,500,000 Liên hệ
II Cisco Catalyst 2960X
1 WS-C2960X-24TS-L Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base 22,000,000 Liên hệ
2 WS-C2960X-24TS-LL Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 18,500,000 Liên hệ
3 WS-C2960X-48TS-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base 40,500,000 Liên hệ
4 WS-C2960X-48TS-LL Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 32,500,000 Liên hệ
5 WS-C2960X-24PD-L Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base 43,900,000 Liên hệ
6 WS-C2960X-24PS-L Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base 31,900,000 Liên hệ
7 WS-C2960X-48FPS-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base 61,500,000 Liên hệ
8 WS-C2960X-24TD-L Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base 36,500,000 Liên hệ
9 WS-C2960X-24PSQ-L Cisco Catalyst 2960-X 24 port GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base. 36,900,000 Liên hệ
10 WS-C2960X-48FPD-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base 73,000,000 Liên hệ
11 WS-C2960X-48LPD-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base 71,500,000 Liên hệ
12 WS-C2960X-48LPS-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base 68,000,000 Liên hệ
13 WS-C2960X-48TD-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base 51,500,000 Liên hệ
14 WS-C2960XR-24PS-I Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite 52,500,000 Liên hệ
15 WS-C2960XR-24TS-I Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite 46,500,000 Liên hệ
16 WS-C2960XR-48LPS-I Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite 88,800,000 Liên hệ
17 WS-C2960XR-48TS-I Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite 75,500,000 Liên hệ
III Cisco Catalyst 2960L
1 WS-C2960L-SM-8TS Cisco Catalyst 2960L 8 port 10/100/1000 Ethernet, 2 x 1G SFP LAN Lite 3,300,000 Liên hệ
3 WS-C2960L-SM-8PS Cisco Catalyst 2960L 8 port 10/100/1000 PoE+ 67W, 2 x 1G SFP LAN Lite 5,000,000 Liên hệ
4 WS-C2960L-SM-16TS Cisco Catalyst 2960L 16 port 10/100/1000 Ethernet, 2 x 1G SFP LAN Lite 5,600,000 Liên hệ
5 WS-C2960L-SM-16PS Cisco Catalyst 2960L 16 port 10/100/1000 PoE+ 120W, 2 x 1G SFP LAN Lite 8,650,000 Liên hệ
6 WS-C2960L-SM-24TS Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 1G SFP LAN Lite 14,650,000 Liên hệ
7 WS-C2960L-SM-24PS Cisco Catalyst C2960L 24 port GigE, Poe+ 4 x 1G SFP LAN Lite 23,800,000 Liên hệ
8 WS-C2960L-SM-48TS Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000, 4 x 1G SFP LAN Lite 29,600,000 Liên hệ
9 WS-C2960L-SM-48PS Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 PoE+ ports, 4 x 1G SFP LAN Lite 28,600,000 Liên hệ
10 WS-C2960L-SM-24TQ Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 26,200,000 Liên hệ
11 WS-C2960L-SM-24PQ Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 PoE+ 195W, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 41,000,000 Liên hệ
12 WS-C2960L-SM-48TQ Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 43,000,000 Liên hệ
13 WS-C2960L-SM-48PQ Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 PoE+ 370W, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 43,800,000 Liên hệ
14 WS-C2960L-24TS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite 12,200,000 Liên hệ
15 WS-C2960L-24PS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 23,800,000 Liên hệ
16 WS-C2960L-48PS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 40,650,000 Liên hệ
17 WS-C2960L-48PS-LL Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 40,650,000 Liên hệ
18 WS-C2960L-48TS-AP Cisco Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac 24,100,000 Liên hệ
19 WS-C2960L-48TS-LL Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac 24,100,000 Liên hệ
20 WS-C2960L-8PS-LL Cisco Catalyst 2960L 8 ports 10/100/1000 PoE Ports & 2 SFP 10,230,000 Liên hệ
21 WS-C2960L-8TS-LL Cisco Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 7,900,000 Liên hệ
22 WS-C2960L-16PS-LL Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 19,000,000 Liên hệ
23 WS-C2960L-16TS-LL Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 12,600,000 Liên hệ
IV Cisco Catalyst 3650
1 WS-C3650-48TS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base 76,000,000 Liên hệ
2 WS-C3650-48TS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base 65,500,000 Liên hệ
3 WS-C3650-48TS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services 160,000,000 Liên hệ
4 WS-C3650-48TD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base 110,000,000 Liên hệ
5 WS-C3650-24TS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base 41,500,000 Liên hệ
6 WS-C3650-24TS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base 31,500,000 Liên hệ
7 WS-C3650-24TS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP services 85,000,000 Liên hệ
8 WS-C3650-24TD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base 63,500,000 Liên hệ
V Cisco Catalyst 3850
1 WS-C3850-12S-E Cisco Catalyst 3850 12 port 10/100/1000 SFP Fibric ports IP service 141,000,000 Liên hệ
2 WS-C3850-12S-S Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base 88,600,000 Liên hệ
3 WS-C3850-12XS-E Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services 212,000,000 Liên hệ
4 WS-C3850-12XS-S Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base 186,000,000 Liên hệ
5 WS-C3850-24PW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base 92,000,000 Liên hệ
6 WS-C3850-24S-E Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services 282,000,000 Liên hệ
7 WS-C3850-24S-S Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base 190,000,000 Liên hệ
8 WS-C3850-24T-E Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services 104,000,000 Liên hệ
9 WS-C3850-24T-L Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base 56,500,000 Liên hệ
10 WS-C3850-24T-S Cisco Catalyst 3850 24 Port IP Base 63,200,000 Liên hệ
11 WS-C3850-24XS-S Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base 289,000,000 Liên hệ
12 WS-C3850-48PW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base 178,000,000 Liên hệ
13 WS-C3850-48T-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services 205,850,000 Liên hệ
14 WS-C3850-48T-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base 95,000,000 Liên hệ
15 WS-C3850-48T-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base 109,900,000 Liên hệ
VI Cisco Catalyst 9200L
1 C9200L-24T-4X-A Cisco Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage 39,800,000 Liên hệ
2 C9200L-24T-4X-E Cisco Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials 39,800,000 Liên hệ
3 C9200L-24P-4X-A Cisco Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage 49,600,000 Liên hệ
4 C9200L-24P-4X-E Cisco Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials 49,600,000 Liên hệ
5 C9200L-48P-4G-A Cisco Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage 68,200,000 Liên hệ
6 C9200L-48P-4G-E Cisco Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials 68,200,000 Liên hệ
7 C9200L-48T-4G-A Cisco Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage 38,600,000 Liên hệ
8 C9200L-48T-4G-E Cisco Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials 38,600,000 Liên hệ
VII Cisco Catalyst 9300
1 C9300-24T-A Cisco Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage 59,500,000 Liên hệ
2 C9300-24T-E Cisco Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials 59,500,000 Liên hệ
3 C9300-48T-E Cisco Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials 100,800,000 Liên hệ
4 C9300-48T-A Cisco Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage 100,800,000 Liên hệ
5 C9300-48U-E Cisco Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Essentials 123,000,000 Liên hệ
6 C9300-48UXM-A Cisco Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage 140,000,000 Liên hệ
7 C9300-24P-E Cisco Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials 63,500,000 Liên hệ
8 C9300-24U-E Cisco Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Essentials 71,000,000 Liên hệ
9 C9300-24UX-E Cisco Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials 140,000,000 Liên hệ
VIII Core Switch Cisco
1 WS-C4500X-16SFP+ Cisco Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S 233,800,000 Liên hệ
2 N5K-C5548UP-FA Nexus 5548UP Chassis, 32 10GbE Ports, Bundle 2 PS, 2 Fans 408,000,000 Liên hệ
3 N5K-C5672UP-16G Nexus N5K 24 ports 10-Gbps SFP+, 24 Unified Ports, 6 Ports 40G QSFP+ Spare 405,000,000 Liên hệ
4 N3K-C3048TP-1GE Nexus 3000 3048TP-1GE 1RU 48 x 10/100/1000 and 4 x 10GE ports 102,000,000 Liên hệ
5 N3K-C3172PQ-10GE Nexus 3000 Series Switch Nexus 3172P Chassis, 48 x SFP+ and 6 QSFP+ ports 253,000,000 Liên hệ
6 N3K-C3524P-10GX Nexus 3524X Switch, 24 SFP+ 126,000,000 Liên hệ
7 C9410R Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis 103,000,000 Liên hệ
8 C9407R Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis 65,000,000 Liên hệ
9 C9500-16X-E Cisco Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Network Essentials 203,000,000 Liên hệ
10 C9500-24Y4C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 24-port 1/10/25G switch, NW Ess. License 275,000,000 Liên hệ
11 C9500-48Y4C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License 298,000,000 Liên hệ
12 C9500-32C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 100G switch, Network Essentials 410,000,000 Liên hệ
13 C9500-12Q-A Cisco Catalyst 9500 12 port 40G, Advantage 221,000,000 Liên hệ
IX Module, Network Modules
1 C9300-NM-4G Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module 3,300,000 Liên hệ
2 C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module 25,000,000 Liên hệ
3 C3850-NM-4-10G Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module 36,800,000 Liên hệ
4 C3850-NM-4-1G Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module 6,500,000 Liên hệ
5 GLC-EX-SMD 1000BASE-EX 1310-nm, extended temperature, DOM, Single Mode 40 KM 5,000,000 Liên hệ
6 GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM 3,000,000 Liên hệ
7 GLC-SX-MMD SFP transceiver module for Multi Mode, 850-nm, DOM, 500m 2,500,000 Liên hệ
8 GLC-T 1000BASE-T For RJ-45 Connector 2,000,000 Liên hệ
9 GLC-TE= 1000BASET SFP transceiver module for Category 5 copper wire RJ45 2,500,000 Liên hệ
10 SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF 10 Gbps 6,500,000 Liên hệ
11 SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m optical transceiver 3,500,000 Liên hệ
X Router Cisco
1 ISR4331-SEC/K9 Cisco ISR 4331(2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, Advanced Security Bundle) 46,500,000 Liên hệ
2 ISR4331/K9 Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) 37,200,000 Liên hệ
3 ISR4431/K9 Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IP Base) 126,500,000 Liên hệ
4 ISR4431-SEC/K9 Cisco ISR 4431-SEC/K9 2GE, 2NIM, 1SM, Flash 4G, 4G DRAM 165,000,000 Liên hệ
5 ISR4451-X/K9 Cisco ISR4451-X/K9, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, 10 Core CPU, Security 206,000,000 Liên hệ
6 ISR4351-AX/K9 Cisco ISR4351-AX/K9 Bundle w/ APP,SEC lic 123,000,000 Liên hệ
7 ISR4351/K9 Cisco ISR4351/K9 3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base 99,000,000 Liên hệ
8 ISR4321-SEC/K9 Cisco ISR4321-SEC/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM, Security Bundle) 33,800,000 Liên hệ
9 ISR4321/K9 Cisco ISR4321/K9 Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) 23,000,000 Liên hệ
10 ISR4321-AX/K9 Cisco ISR4321-AX/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base, Security, AppX) 38,000,000 Liên hệ
11 ISR4221-SEC/K9 Router Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC license 26,500,000 Liên hệ
12 ISR4221/K9 Cisco ISR4221/K9 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) 15,000,000 Liên hệ
13 ASR1002-X Cisco ASR1000-series router, Build-in Gigabit Ethernet port, 5G system bandwidth, 6 x SFP ports 480,000,000 Liên hệ
14 ASR1001-X Cisco ASR1000-series router, Build-in Gigabit Ethernet port, 6 x SFP ports, 2 x SFP+ ports, 2.5G 246,000,000 Liên hệ
15 Cisco 2901/K9 Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base 33,300,000 Liên hệ
16 Cisco 2911/K9 Cisco 2911/K9 router w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB 37,650,000 Liên hệ
17 Cisco 1921/K9 Cisco 1921 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB USB Flash (internal) 512MB DRAM, IP Base Lic 12,150,000 Liên hệ
18 Cisco 1941/K9 Cisco 1941 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 1 ISM slot, 256MB CF, 512MB DRAM default, IP Base 15,850,000 Liên hệ
19 Cisco 2921/K9 Cisco 2921 Router w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB 62,000,000 Liên hệ
XI Firewall Cisco
3 Cisco ASA5506-K9 ASA 5506-X, 8*GE ports, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, AVC, FirePower, FireSIGHT, unlimited user nodes 12,600,000 Liên hệ
4 Cisco ASA5508-K9 Firewall Cisco ASA5508-K9 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES 36,800,000 Liên hệ
5 Cisco ASA5516-FPWR-K9 ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES 61,500,000 Liên hệ
6 Cisco ASA5525-K9 Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5525-K9 ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES 93,500,000 Liên hệ

switchcisco.vn - Báo giá phân phối switch Cisco chính hãng

switchcisco.vn ĐANG SẴN SÀNG HỖ TRỢ!

Hotline hỗ trợ bán hàng Hà Nội
Hotline hỗ trợ tại Hồ Chí Minh

E MAIL BÁO GIÁ SẢN PHẨM

Để tránh mua phải Switch Cisco  Kém chất lượng, Hãy mua Switch Cisco chính hãng tại nhà phân phối Switch Cisco chính hãng, để đảm bảo chất lượng sản phẩm là chính hãng.

Câu hỏi thường gặp trước khi mua sản phẩm

✓ Trả lời: Dải sản phẩm tồn kho phong phú đủ chủng loại, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Với chính sách giá sỉ và lẻ đều có nhiều ưu đãi.
✓ Trả lời: Sản phẩm Cisco được phân phối chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan. Switchcisco.vn luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.